Навчально-методичний посібник з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальностей 7.03050401 «Економіка підприємства» та 7.03050901 «Облік і аудит» денної і заочної форм навчання